Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava

Dana 27.02.2024. godine Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je raspisalo Javni oglas  za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca u Kantonu Sarajevo za 2024.godinu. 

S tim u vezi obavještavamo članstvo da ukoliko imate potrebu za bilo kojim vidom pomoći koja je predviđena Zakonom o dopunskim pravima boraca, zahtjeve možete preuzeti na web stranici Ministarstva za boračka pitanja, protokolu antona sarajevo, u boračkim udruženjima ili na sljedećem linku:

https://mbp.ks.gov.ba/node/1244

https://mbp.ks.gov.ba/sites/mbp.ks.gov.ba/files/2024-02/Zahtjev%20za%20jednokratnu%20nov%C4%8Danu%20pomo%C4%87%20za%20rje%C5%A1avanje%20socijalnih%20potreba%20i%20za%20lije%C4%8Denje.pdf