Izvještajna Skupština JOB-a Kantona Sarajevo17.06.2021. godine

17.06.2021. godine održana je redovna Izvještajna Skupština JOB-a “Unije Veterana” Kantona Sarajevo na kojoj je prezentiran rad ove boračke organizacije za proteklu 2020. godinu, kao i prvih šest mjeseci 2021. godine.

Na skupštini su razmatrani i jednoglasno usvojeni:

  • Izvještaj Nadzornog odbora,
  • Izvještaj Suda časti,
  • Izvještaj o radu Upravnog odbora,
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju JOB-a “Unije Veterana” Kantona Sarajevo,
  • Operativni program rada za 2021. godinu,
  • Izmjene i dopune Statuta JOB-a “Unije Veterana” Kantona Sarajevo.

Takođe usvojeni su ZAKLJUČCI:

  • daje se puna podrška Koordinacionom odboru boračkih organizacija Kantona Sarajevo u čijem sastavu se nalazi i JOB Unija Veterana Kantona Sarajevo na reakciju nekorektnog postupanja općinskog vijeća općine Novo Sarajevo o preimenovanju kasarne Šemso Baručija u kasrna Vinko Šamarlić. Takođe Skupština JOB-a Kantona Sarajevo želi iskazati svoju punu podršku porodici Baručija u borbi za očuvanje imena kasarne Šemso Baručija. 
  • da se u formira i ugradi u Statut  novi odbor ” Odobr mladih”   kojem bi aktivnost bila usmjerena na njegovanje tekovina odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 godine i narodnooslobodilačkog rata 1941-1945, prisustvo obilježavanjima značajnih događaja, datuma i ličnosti u Kantonu Sarajevo i prisustvovanje historijskim časovima. 
  • Jedinstvena organizacija boraca “Unija Veterana” pokreće inicijativu prema svim boračkim organizacijama da se formira jedna boračka organizacija na nivou FBiH.