Naslovnica

Dobro došli na zvaničnu web stranicu Jedinstvene organizacije boraca “Unija veterana” Kantona Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE!

Obavještavamo  posjetioce  da je u mjesecu novembru 2019. godine došlo do hakovanja naše web stranice.  Tom prilikom izbrisane su sve naše aktivnosti u proteklom periodu.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Svrha osnivanja stranice je upoznavanje javnosti o radu ove boračke organiazcije i ostvarenje bolje i lakše komunikacije sa našim članovima, općinskim organizacijama, sekcijama i drugim nižim organizacionim cjelinama i članovima.

 JOB BIH “Unija Veterana” Kantona Sarajevo je multinacionalna (kao što je bila i Armija RBiH), nepolitička, nestranačka i nevladina boračka organizacia, a istovremeno je i interesna organizacija boraca koja zastupa interese cjelokupne boračke organizacije i to: Veterana, Organizatora pokreta otpora, prvoboraca – dobrovoljaca, članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca, Ratnih vojnih invalida, članova Patriotske lige, boraca, nosioca najvećih ratnih priznanja i drugih pripadnika Oružanih Snaga Armije Bosne i Hercegovine.

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” kantona Sarajevo registrovana je  13.novembra 1992. godine pod nazivom “Unija veterana” pokreta otpora grada Sarajeva, kao nevladina boračka organizacija koja zastupa interese svih boračkih kategorija, a prije svega porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobrovoljaca organizatora pokreta otpora, veterana i drugih kategorija,  i kao takva upisana Rješenjem Višeg Suda br:  R-II-104/92 i od tada pa do danas više puta je preregistrovana shodno regulativama organizacije i reorganizacije Države i promjenama pozitivnih zakonskih propisa.

Odlukom Predsjedništva RBiH od 26. februara 1994. godine  izvršena je reorganizacija “Unije veterana” pokreta otpora grada Sarajeva u Jedinstvenu organizaciju boraca “Unije veterana” Bosne i Hercegovine i 1. (prva) Osnivačka skupština JOB-a BiH “Unije veterana” Okruga Sarajevo održana je 18. decembra 1995.godine, na kojoj su usvojena sva normativna akta tj. Statut organizacije, Poslovnik o radu Skupštine i Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Rješenjem Višeg suda u Sarajevu  br:R-II-104/92 od 08.01.1996 godine Jedinstvena organizacija boraca RBiH “Unija Veterana” upisana je u registar kao organizacija od posebnog društvenog interesa za Republiku BiH.

JOB “Unija Veterana”  trenutno broji 21.854 člana evidentiranih u osnovnoj bazi podataka sa svim ličnim i drugim podacima.

U strukturi članstva su sljedeće kategorije: veteran, veteran – prvoborac, veteran – RVI, organizatori- pokreta otpora, demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice, porodice umrlih demobilisanih boraca, porodice umrlih RVI, porodice nestalih boraca, učesnici rata, supruge demobilisanih  borca, djeca demobilisanih boraca, logoraši, antifašisti – borci NOR-a i  djeca bez oba roditelja.

JOB “Unija Veterana” je organizovana na svim nivoima: od mjesnih odbora, općina, kantona, državnog nivoa BiH kao i u većini privrednih subjekata kao Sekcije JOB-a.       

Takođe, JOB “Unija Veterana” je ravnopravna članica Svjetske organizacije “Unije Veterana” World weterans Federation”, a primljena na XX Kongresu “Unije Veterana” svjetske organizacije koja je održana dana 04.12.2000. godine u Parizu.